Regulamin Strona główna
Regulamin korzystania z platformy hostingowej UAM
home.amu.edu.pl

§ 1 Definicje

 1. Administrator - administratorem usługi platformy hostingowej jest Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM zwane dalej CI UAM, które posiada pełne uprawnienia do zarządzania platformą hostingową.
 2. Platforma hostingowa - ogół systemu (infrastruktura wraz z oprogramowaniem), który przeznaczony jest do świadczenia usługi hostingowej na rzecz pracowników uczelni.
 3. Użytkownik - pracownik uczelni (lub inna osoba która uzyskała zgodę Dyrektora CI UAM) korzystający z platformy hostingowej.
 4. Usługa hostingowa - usługa polegająca na udostępnieniu witryny WWW Użytkownika w domenie *.home.amu.edu.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które udostępnia z wykorzystaniem platformy hostingowej.
 2. Zabrania się wykorzystywania platformy hostingowej do:
  1. działań niezgodnych z prawem
  2. działania na szkodę uczelni
  3. świadczenia usług komercyjnych (bez zgody uczelni)
 3. Zabrania się umieszczania na platformie hostingowej skryptów, które:
  1. konsumują nadmierne zasoby (np. poprzez błędy programistyczne)
  2. naruszają stabilność bądź bezpieczeństwo platformy hostingowej
 4. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. zorganizowania kopii bezpieczeństwa umieszczonych danych
  2. zapewnienia bezpieczeństwa zainstalowanych aplikacji (aktualizacji zainstalowanego własnego oprogramowania)

§ 3 Konto użytkownika

 1. Dostęp do panelu platformy hostingowej możliwy jest poprzez konto pracownicze AMU-NET. Zakładając konto na platformie hostingowej Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do chronienia haseł dostępowych do utworzonych zasobów.
 3. Ograniczenia konta Użytkownika:
  1. przestrzeń dyskowa na pliki witryny: 500MB
  2. maksymalna liczba posiadanych witryn WWW: 3
  3. maksymalna liczba aliasów do witryn WWW: 5
  4. maksymalna liczba kont FTP: 3
  5. maksymalna liczba baz danych: 3
  6. maksymalny rozmiar (pojedynczej) bazy danych: 250MB
 4. Witryny Użytkownika dostępne będą pod adresem login.home.amu.edu.pl lub login-sufiks.home.amu.edu.pl, gdzie login to nazwa konta pracowniczego AMU-NET.
 5. Użytkownik może utworzyć do danej witryny WWW alias (czyli dodatkową nazwę, pod którą będzie widziana witryna). W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora CI UAM alias może być utworzony w domenie głównej .amu.edu.pl.

§ 4 Administracja platformą hostingową

 1. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zwiększyć standardowe limity przypisane do konta danego Użytkownika.
 2. W przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator może:
  1. poinformować Użytkownika o takim naruszeniu wraz z prośbą o zaprzestanie naruszania regulaminu
  2. zablokować dany zasób lub konto użytkownika
  3. usunąć dany zasób lub konto użytkownika
  4. poinformować władze UAM o zaistniałym naruszeniu
 3. Administrator dokłada należytej staranności do poprawnego działania platformy hostingowej jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych użytkowników.

§ 5 Dostępne oprogramowanie

 1. Lista dostępnego oprogramowania (oraz jego dostępnych funkcji) na platformie hostingowej dostępna jest w Załączniku do niniejszego regulaminu.